Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huidstudio by Ann verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Huidstudio by Ann, of om een andere reden persoonsgegevens aan Huidstudio by Ann verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Ik adviseer je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Annemarie van Regteren
Huidstudio by Ann
Thesingerweg 6 
9797 TG Thesinge NL
info@huidstudiobyann.nl 
+31 617440667
Kvk nummer 56037112

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Huidstudio by Ann verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gezondheidsgegevens
– Voor- en na foto’s

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Huidstudio by Ann verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

4. Bewaartermijn

Huidstudio by Ann verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidstudio by Ann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Huidstudio by Ann een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van jouw in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huidstudiobyann.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Huidstudio by Ann je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.  Huidstudio by Ann reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Huidstudio by Ann wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidstudio by Ann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Huidstudio by Ann een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van jouw in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Huidstudio by Ann adviseert je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Huidstudio by Ann verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (o.a. Sara Salonsoft), sluit ik een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huidstudio by Ann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies of dergelijke technieken

Huidstudio by Ann verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (o.a. Sara Salonsoft), sluit ik een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huidstudio by Ann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10. Persoonsgegevens beveiligen

Huidstudio by Ann verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (o.a. Sara Salonsoft), sluit ik een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huidstudio by Ann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.